ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

Terms & Conditions

Terms & Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ https://boontongkee.zeek.store


โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนการใช้บริการ


โดยการเข้าถึง หรือการใช้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น การให้บริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือที่ดำเนินการโดยบริษัท บุญตงกี่ (ประเทศไทย) จำกัด (บุญตงกี่หรือ บริษัทฯ”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ https://boontongkee.zeek.store และคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-095-3230-2 (รวมเรียกว่า บริการ”) ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนขอท่านโปรดยุติการเข้าชม และ ใช้งาน


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


บุญตงกี่และนิติบุคคลอื่นในเครือบุญตงกี่ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการบริการ นี้โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการ (เนื้อหา”) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของบุญตงกี่ ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้บริการยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบุญตงกี่


การเปลี่ยนแปลงการให้บริการรวมทั้งเงื่อนไขการใช้บริการ


บุญตงกี่ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง บอกเลิก หรือยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บุญตงกี่สามารถจะกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง บอกเลิกหรือยกเลิกนั้น และไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงบอกเลิก และยกเลิก และบุญตงกี่ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม


การให้บริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บุญตงกี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกดังกล่าว บุญตงกี่จึงไม่รับรอง รับประกัน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้บุญตงกี่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการ และต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นทุกกรณี


ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นผู้ใช้บริการต้องไม่เชื่อมโยงบริการ จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุญตงกี่ ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่า บุญตงกี่จะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้ง บุญตงกี่สงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากทุกช่องทางการให้บริการ


การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ


ในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ บุญตงกี่สงวนสิทธิในอันที่จะระงับการเข้าถึงบริการ รวมทั้งบุญตงกี่สงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด และการใช้สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย


กฎหมายที่ใช้บังคับ


เงื่อนไขการใช้บริการ และการให้บริการอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและใช้บริการให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย


เงื่อนไขการสั่งออนไลน์


  1. บริการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น

  2. ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติมในกรณีนอกพื้นที่ให้บริการ

  3. ค่าบริการจัดส่งเป็นไปตามระยะทางที่กำหนด

  4. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดทุกชนิด

  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร, ราคา, และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  7. อาหารและภาชนะถูกจัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น


การยกเลิกคำสั่งซื้อ


คุณมีสิทธิ์จะยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายยังไม่ได้ยืนยันการเริ่มจัดส่งแล้วเท่านั้น 

ขั้นตอนการคืนสินค้า


ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เหตุผล และหลักฐานในการคืนสินค้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้:


แผนกบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์: 02-095-3002-3 ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

อีเมล์: info@boontongkeethailand.com

Facebook: Boon Tong Kee - Thailand

Line OA: @Boontongkee

กรุณารอการยืนยันและติดต่อกลับจากแผนกบริการลูกค้า


เงื่อนไขการคืนสินค้า


ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้:


  1. ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

  2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหมดอายุ, เน่าเสีย หรือเสียหาย

  3. ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นในกรณีที่รับสินค้าไปแล้ว สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม และ ครบเหมือนตอนที่ได้รับการส่งสินค้าจากทางบริษัทฯ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า


การขอคืนเงิน


คำสั่งซื้อผ่านช่องทางการชำระเงินออนไลน์ 2C2P


คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อต่อเมื่อผู้ขายยังไม่ได้ยืนยันการเริ่มจัดส่งแล้วเท่านั้น หากคุณยังคงตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ผู้ขายได้ยืนยันการเริ่มจัดส่งแล้ว คุณเข้าใจและยอมรับว่าจะไม่มีการคืนเงิน (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่คุณ และคุณจะไม่ได้รับการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณยกเลิก